Top
اتحاد نوین
مدرسه ای برای همه.
کودک و نوجوان و همۀ ما؛
از یکدیگر یاد می‌گیریم و برای بهتر شدن کنار هم هستیم و آنچه را یاد گرفتیم در عمل به کار می‌بندیم.
مدرسه، مجالی برای هنجارپذیری و یادگیری است؛
با هم زندگی می‌کنیم، رشد می‌کنیم و از پیشرفتِ خودمان و دیگران، حظ می‌کنیم!