Top
دپارتمان مشاوره و مهارت های زندگی
استفاده از مهارت‌های مشاوره‌ای در کلاس، استفاده از مهارت‌های مشاوره‌ای از طریق معلم، مشاوره فردی یا مشاوره به صورت گروه‌های کوچک و در نهایت ارجاع به متخصصان، همگی در حوزه فعالیت‌های این بخش هستند. دور از ذهن نیست اگر دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم را با ویژگی اساسی «تغییر» بشناسیم؛ شرایطی که مستلزم توانایی بالایی برای هماهنگی با تغییرات را ایجاب می‌کند و بدون شک این هماهنگی برای کودکان دشوارتر است. با این که بسیاری از کودکان می‌توانند به این دست چالش‌های زندگی غلبه کنند ولی فشار روانی دوران کودکی همه‌گیر شده است. ما با در نظر گرفتن این واقعیت وظیفه‌ی خود می‌دانیم که به رشد هیجانی و اجتماعی کودکان بپردازیم. خدمات مشاوره‌ی مجموعه مدارس سلام نیز برای کمک به رشد شخصی، پیشرفت بالقوه و پیشگیری از مشکلات مختلف، طراحی شده‌اند. این خدمات در چهار سطح ارائه می‌شوند: استفاده از مهارت‌های مشاوره‌ای در کلاس، استفاده از مهارت‌های مشاوره‌ای از طریق معلم، مشاوره فردی یا مشاوره به صورت گروههای کوچک و در نهایت ارجاع به متخصصان حوزه‌ی کودک.